top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Toffe Peren

Valkenborg & Contreras BV

Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt

info@toffeperen.be

+32 471 57 00 10.

BTW BE 0657.944.466

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Toffe Peren (Valkenborg & Contreras BV) met maatschappelijke zetel te Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt , BTW BE 0657.944.466, (hierna  ‘Toffe Peren’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar  webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing  op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze  e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de  webwinkel van Toffe Peren moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk  aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze  Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende  voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze  voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Toffe Peren aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW  en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien reservatie- of administratieve kosten worden  aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door de klant opgehaald in een van de 3 ophaalpunten. In het uitzonderlijke geval dat artikelen worden geleverd, worden hiervoor extra kosten aangerekend die in onderlingen overleg worden bepaald.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het  woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief  bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de  prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met  de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch  mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten  bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het  aanbod binden Toffe Peren niet. Toffe Peren is wat de juistheid en volledigheid van de  aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een  middelenverbintenis. Toffe Peren is in geen geval aansprakelijk ingeval van  manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,  beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de  Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen  tijde worden aangepast of ingetrokken door Toffe Peren. Toffe Peren kan niet  aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een  product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant selecteert het artikel en kiest zijn afhaalpunt. Vervolgens plaatst hij/zij de artikelen in  zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar de ‘kassa’ waar  een overzicht van de winkelmand wordt getoond. Vervolgens geeft de Klant zijn verzendgegevens en kiest hij/zij de betaalopties. De  bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Tenslotte  accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het  verkoopcontract gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via creditkaart / debetkaart ; voor deze betaalwijze worden extra kosten aangerekend

  • via bancontact

Toffe Peren is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige  tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de  Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

De klant kan zijn bestelling ophalen op een van de 3 afhaalpunten / afhaalmomenten, hieronder vermeldt:

  • Hasselt: Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt, elke dinsdag tussen 18u en 19u

  • Lubbeek: Staatsbaan 121a, 3210 Lubbeek, elke donderdag tussen 16u en 18u

  • Antwerpen: Granaatstraat 8, 2600 Berchem (Antwerpen), elke woensdag tussen 17u en 19u

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald moeten de goederen maximaal 6 maanden na datum van de bestellingen opgehaald worden.

Bij een uitzonderlijke levering door een pakjesdienst betaalt de Klant additionele kosten. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden  de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na  ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een  artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant  onverwijld worden gemeld aan Toffe Peren.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf  hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder  is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter  al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder  van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze  keuze niet door Toffe Peren was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Toffe Peren.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het  eigendomsvoorbehoud van Toffe Peren te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog  niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Toffe Peren.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is,  het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Toffe Peren, Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt, België, info@toffeperen.be via  een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te  herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant  zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht  verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de  overeenkomst te herroepen aan Toffe Peren heeft meegedeeld, terugzenden of  overhandigen aan Toffe Peren, Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt, België (of een ander afhaalpunt, zie hierboven). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14  kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Toffe Peren zich het recht voor om de Klant  aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van  de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen  met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs  kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Toffe Peren alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard  leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14  kalenderdagen nadat Toffe Peren op de hoogte is gesteld van de beslissing van  de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Toffe Peren wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft  teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen  heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een  andere wijze van levering dan de door Toffe Peren geboden goedkoopste  standaard levering worden niet terugbetaald.

Toffe Peren betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de  Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant  uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant  voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Toffe Peren geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van  de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument  wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van  levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze  rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs  kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke  verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis  zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Toffe Peren  klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Toffe Peren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Toffe Peren zo snel mogelijk  inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2  maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien  vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op  defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing,  valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het  ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of  handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig  gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend  op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen  verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Toffe Peren is bereikbaar op het telefoonnummer +32 471 57 00 10, via e-mail op info@toffeperen.be of per post op het volgende adres Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Toffe Peren  beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de  datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een  intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire  schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met  een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Toffe Peren zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Toffe Peren respecteert de  Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van  het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden  voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst,  het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame-  en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie  van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie  identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en  ondertekende aanvraag aan Toffe Peren, Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt, info@toffeperen.be,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.  Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,  niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich  kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct  marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Toffe Peren, Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt, info@toffeperen.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van  zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt  gecodeerd opgeslagen, Toffe Peren heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Toffe Peren houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen  bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht  worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@toffeperen.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf  van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat  door de server van een website in de browser van uw computer of op uw  mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een  cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden  door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te  laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige  bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld  formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft  gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de  website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of  advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor  dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven –  dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met  verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter  niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden  geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie  geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden  verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de  help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische  elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties  niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig  wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de  wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Toffe Peren om één van de in deze  Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht  hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan  zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar  expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van  Toffe Peren. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de  bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij  gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het  ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

----

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Toffe Peren, Hefveldstraat 81, 3500 Hasselt, info@toffeperen.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze  overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering  van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page